STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

BELEIDSPLAN

Het beleidsplan van de Stichting “Oranjewoud Historie” omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden. Het geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen en de activiteiten overeenkomstig de doelstelling. Dit beleidsplan zal jaarlijks worden geactualiseerd.

1. Profiel van de Stichting “Oranjewoud Historie”

De voormalige Stichting “Brongergea op de Kaert” is per 30 januari 2019 opgegaan in de nieuwe Stichting “Oranjewoud Historie”

Deze nieuwe stichting zal in het dorp Oranjewoud actief zijn op het zoveel mogelijk verzamelen van historische gegevens en hiermee het dorp geschiedkundig nog meer bekendheid geven.

De organisatie is klein en slagvaardig en bestaat uit vier bestuursleden.

 

2. De doelstelling en het actuele beleid

De doelstelling

De stichting heeft als doel:

 • “Het onderzoeken en beschrijven van de historie van het dorp Oranjewoud en nabije omgeving, met haar bewoners en hun bezigheden”.
  en:
 • “Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenaanstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.

 

Het actuele beleid

In het actuele beleid staan momenteel de volgende thema’s c.q. projecten centraal:

 • Het verzamelen en opslaan van historische gegevens zoals o.a. oude foto’s, kaartmateriaal;
 • het interviewen van bewoners over wat zij (nog) weten over het verleden van het dorp;
 • het publiceren van historische gegevens;
 • het beheren van de website;
 • het verzamelen van gegevens over de horeca en middenstand van Oranjewoud;
 • het verzamelen van gegevens over de periode 1940 – 1945.

 

Voor de komende jaren worden o.a. de volgende doelen beschreven:

 • Het digitaliseren van foto’s en kaartmateriaal en opslaan in een digitaal archief (online box);
 • het houden van presentaties;
 • het verzorgen van publicaties, o.a. in de dorpskrant “De Wâldknyn”.

 

3. De werkzaamheden

De werkzaamheden van Stichting Oranjewoud Historie zijn gericht op het publiceren en realiseren van tevoren beschreven doelen:

 • het publiceren van de geschiedenis van Oranjewoud;
 • ondersteuning van educatieve activiteiten;
 • verzamelen en tentoonstellen van materialen die met de geschiedenis van het dorp Oranjewoud te maken hebben;
 • ondersteuning verlenen aan het behoud van historische elementen in Oranjewoud.

Voor meer gerichter informatie verwijzen wij naar de website van de stichting: https://oranjewoudhistorie.nl.

 

4. Werving van fondsen

De Stichting “Oranjewoud Historie” is gestart met het saldo vrijgekomen uit de kas van de opgeheven stichting “Brongergea op de Kaert”.

De werving van fondsen gebeurt via sponsoring en via giften van particulieren, bedrijven, instellingen, fondsen, gemeentelijke en provinciale overheden.

 

5. Beheer van fondsen

De fondsen van “Oranjewoud Historie”  worden beheerd door de Stichting Oranjewoud Historie (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73852473)

De stichting beheert het iban nr. NL77 RABO 0131648136

De kosten zullen louter betrekking hebben op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige onkosten. Daarnaast behoren de kosten voor onderzoek, kopiëren, printen, publicatie en presentatie ook tot de uitgaven van de Stichting. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

6. Besteding van fondsen

De besteding van fondsen wordt per project, door het bestuur, vastgesteld. De bestedingen hebben te maken met kosten voor het onder handen zijnde project en bijbehorende kosten, zoals hierboven omschreven.

 

7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer, jaarverslagen en contactgegevens

“Oranjewoud Historie” is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73852473, als Stichting Oranjewoud Historie

Het bestuur van de stichting bestaat uit onbezoldigde personen en is als volgt samengesteld:

 • De heer J. de Jong (voorzitter)
 • Mevrouw A. Liemburg-Kramer (penningmeester)
 • De heer J.D. Drost (secretaris)
 • De heer J.W. van der Zee (bestuurslid)

Contacten met de stichting verlopen via de secretaris van de stichting, de heer J.D. Drost, e-mail info@oranjewoudhistorie.nl en de op de website www.oranjewoudhistorie.nl genoemde bestuurders.

Het door de Belastingdienst toegekende fiscaal nummer van de stichting is 8596.86.656.

 

 

Namens het bestuur van de Stichting “Oranjewoud Historie”,

Jacob Drost, secretaris.