STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

OVER ONS

Over de stichting Oranjewoud Historie. We werken hard aan deze website. Met uw hulp kunnen we nog veel meer te weten komen over de geschiedenis van Oranjewoud.

Wilt u helpen? Graag. Neem even contact met ons op.

De stichting Oranjewoud Historie

De stichting “Oranjewoud Historie” is statutair opgericht op 30 januari 2019 en is een voortzetting van de opgeheven stichting “Brongergea op de Kaert”. Deze laatst genoemde stichting is op 19 maart 2010 opgericht, met als doelstelling:

Brongergea op de kaart zetten en houden, alsmede het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het schrijven van een boek, het plaatsen van naamborden, het geven van informatie, alsmede alle andere wettige middelen.

Eind 2018 heeft het bestuur van stichting “Brongergea op de Kaert” geconcludeerd dat in principe in de jaren vanaf 2010 de doelstellingen gehaald zijn. De vraag werd gesteld hoe gaan we verder? Enkele bestuursleden, die zich hadden ingezet voor het verzamelen van historische informatie voor het boek, constateerden dat er ook over heel Oranjewoud nog veel uit te zoeken is. Vooral over het leven van “de gewone man en vrouw”. Over de adel hebben Rita Radetzky en Barteld de Vries al veel uitgezocht en te boek gesteld.

 

NIEUWE STICHTING

Dus werd besloten de stichting “Brongergea op de Kaert” op te heffen en over te gaan op de nieuwe stichting “Oranjewoud Historie”. De stichting Oranjewoud Historie sluit aan bij de facebook-groep, waarop al langer historische foto’s van Oranjewoud gedeeld worden. Met Oranjewoud wordt bedoeld het gehele gebied van Tolhuisweg tot aan Pauwenburg, zoals dat historisch gezien, ook was.

 

PRIORITEIT

Eén van de prioriteiten is het interviewen van oudere inwoners van het dorp, om hun herinneringen  aan het “vroegere” dorp, nog tijdig te kunnen vastleggen. Tevens wordt er reeds volop gewerkt aan één van de straten, namelijk de Heidelaan, om het ontstaan van de laan en om de bewoners en hun huizen in kaart te brengen.

Met Oranjewoud wordt bedoeld het gehele gebied van Tolhuisweg tot aan Pauwenburg, zoals dat historisch gezien, ook was

Topografische kaart uit 1930 met grens van Oranjewoud als werkgebied van de SOH, 12-11-2021

De Stichting hanteert als leidraad voor haar werkgebied de dorpsgrens van Oranjewoud zoals die omstreeks het jaar 1930 er ongeveer uit zag. Op bovenstaande topografische kaart is dit met een oranje gekleurde lijn aangegeven.

Als je de route van deze oranje lijn naar de huidige situatie zou moeten aanduiden dan is dat globaal als volgt:

beginnend op de kruising Rottumerweg – Burgemeester Falkenaweg – Oranje Nassaulaan direct ten westen van de huidige Burgemeester Falkenaweg en de Tolhuisweg in zuidelijke richting en daarna ten zuiden van de Koningin Wilhelminaweg naar de huidige A32. Langs het tunneltje aldaar en dan dwars door het bos richting hotel Tjaarda, langs de Tjeerd Roslaan in zuidelijke richting en vandaar oostelijk tot de Molenlaan. Vervolgens langs de Molenlaan, langs de Weversbuurt tot naast de boerderij Aemiliuszathe, dan in noordelijke richting naar het huidige kanaal aldaar. Van daar af ruwweg deels langs het kanaal tot aan de Woudsterweg ten noorden van museum Belvedère om dan in westelijke richting weer bij de kruising Rottumerweg – Burgemeester Falkenaweg – Oranje Nassaulaan uit te komen.

Op de kaart is de Rijksweg 32 (RW32, nu A32) vanzelfsprekend nog niet te vinden want RW 32 werd pas in de periode 1950-1955 aangelegd. Maar ter oriëntatie is de RW32 van destijds met een blauwe lijn in het kaartje aangeduid.

Doelstelling stichting Oranjewoud Historie

De doelstelling  van de stichting Oranjewoud Historie is: “Het onderzoeken en beschrijven van de historie van het Oranjewoud en nabije omgeving met haar bewoners en hun bezigheden en

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande  in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.

.

Stichting Oranjewoud Historie bestaat uit