STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

GEMENGD KOOR DE WOUDKLANK

De Woudklank – “een gemengde zangvereniging met twaalf Dames en zestien Heeren” – werd opgericht in het najaar van 1920 bij hotel Weener. Het koor heeft dus de wieg in Oranjewoud staan en heeft nog altijd stevige banden met het dorp.

De Woudklank

Het koor waarvan de wieg in Oranjewoud staat en wat nu nog altijd stevige banden met het dorp heeft. Jarenlang werd geoefend in het vereniginggebouwtje “Rehoboth” aan de Krukmanslaan en nadat dit werd afgebroken verhuisde het koor naar de Albertine Agnesschool in Oranjewoud, waar het jarenlang oefende. Sinds enkele jaren heeft het koor haar thuishaven het verzorgingflat Oranjewoud.

Het koor werd opgericht op 19 oktober 1920 bij hotel Weener. Tijdens een openbare vergadering werd besloten tot het oprichten van een gemengde zangvereniging, die onder leiding zou staan van de heer C.J. Kennephaas.

In het verslag van die avond, opgetekend door he heer E. Bosman staat:

“De opkomst was zoo schitterend, dat direct tot de oprichting over gegaan kon worden, en wel met een aantal van twaalf Dames en zestien Heeren. De Heer Kennephaas lichte even toe welke plannen hij zich had ingedacht. Ten eerste vond hij noodig tot de goede gang van zaken dat er een bestuur gekozen werd en wel een voorzitter(ster), een secretaris(se), een panningmeester(esse) en een hulp penningmeester(esse) laatst genoemde voor het geval dat de penningmeester(esse) verhinderd was te komen. Hij hoopt natuurlijk dat dat bijna nooit voor zou komen, want wie het goed meent met de vereniging waar hij of zij lid van is mag nooit mankeren. Men vond niet nodig alles in de breedte te behandelen, maar dadelijk tot stemming van een bestuur over te gaan, en wel zoo dat hij of zij die de grootste aantal stemmen had als gekozen werd beschouwd ten minste als degene het aannam.

De stemming werd als volgt gedaan, ten eerste de voorzitter, dan de secretaris, penningmeester en daarna hulppenningmeester. Het eerste viel Jelle de Vries met het grootste aantal uit de pet, maar die meende niet dat hij het kon aannemen, dus werd er over gegaan tot een nieuwe stemming, waar nu Gerrit Oord de eer kreeg om nummer één te zijn, gelukkig nam die het aan.

Tot secretaris werd gekozen Eile Bosma, hoewel Herman Bosga hem op de hielen zat. Eile Bosma meende ook dat hij niet ander kon of hij moest het wel aannemen, ook al omdat hij wel wist hoe moeilijk het was een bestuur elkaar te krijgen.

Tot penningmeesteresse werd Nienke de Boer met de grootste meerderheid gekozen, nu van die wist men ook hoe zij een voortreffelijk geldbeheerster was, hoewel deze ook liever vrij was gebleven nam ook die het aan. Tot hulp penningmeesteresse werd gekozen Wietsche van der Veen van die haar goede eigenschappen was men op de hoogte en gelukkig nam deze het aan. Er ging een zucht uit de vergadering op toen dat voor elkaar was.”

Nu het bestuur was gekozen, konden deze direct aan het werk een werden de nieuwe leden ingeschreven. De leden van het eerste uur waren:

Dames: Hester de Jong, Harmke Huisman, Boukje Zandhuis, Anna de Vries, Anna Altena, Wietsche van der Veen, Janke Bruinsma, Hiltje Klijnstra, Anna Nijenhuis, Marie Keimpema, Nienke de Boer, Janke Tadema, Wietsche Bosma, Grietje Evers, Meintje Brouwer en Anna Jonker. Heren: Gerrit Oord, Anne J. de Boer, Gerrit Brouwer, Jelle de Vries, Sietze van der Veen, Meinte Bosma, Wiebe Bosma, Herman Bosga, Hein van der Veen, Albert Tadema, Andries Bosma, Jan Zandhuis, Harm de Jong, Anne Halbersma, Jan Maat, Anne E. de Boer, Jurrit de Vries, Eile Bosma en Roel de Boer.

Inmiddels bestaat “De Woudklank” 100 jaar en is de vereniging een begrip geworden in Oranjewoud en omstreken.

Zangvereniging “De Woudklank”. De foto is gemaakt op 26 februari 1922 bij het afscheid van de dirigent Kennephaas. 5de rij : Wiebe Bosma, Dirk Talsma, Jan Zandhuis, Feitze Jonkman, Hein van der Veen, Harm de Jong, Anne de Boer, Anne Halbesma; 4de rij : Sietze van der Veen, Herman Bosga, Eile Bosman, S. Fabriek, ? , Jan Maat, Anne de Boer; 3de rij : A. van der Veen, A. Bosma, J. Talsma, A. de Vries, Wietsche van der Veen, M. Woudstra, A. Amoraal, G. Weening, Wietsche Bosma; 2de rij : J. Tadema, Nienke de Boer, dirigent Kennephaas, ? , Anna Altena, ? ; 1ste rij : Boukje Zandhuis, J. Bruinsma, G. van der Veen, E. Amoraal, P. de Vries.

“De Woudklank” in de zomer van 1935 –  3e rij: H. Walstra, H. Woudstra, J. Schaafsma, ? , ? , ? , Bosma, Walstra, ?, ? , L. de Vries-Holtrop. 2e rij: Geeske Hornstra, Y. Bosma, Bosma, A. Halbertsma, ? , A. Brouwer-de Vries, ? , Anna Tolsma-Altena. 1e rij: Alle Halbertsma, R. Hoekstra-Bosscha, ? , Ytje Drost, ? , W. Faber-v.d. Honing, Marie Keimpema, Makke Hosper.

“De Woudklank” 13 januari 1995 – 3e rij: Harm Otter, Peke van der Molen, Pieter Otten, Adriaan de Jong, Lubbert Dijk, Uilke Schotanus, Ale Pijlman, Kees Miedema, Anne de Jong, Douwe Schotanus, Jaap de Jong, Chris de Haan. 2e rij: Foekje Portijk, J. Oosterhuis, Wieke de Haan, Wiep Jansma. 1e rij: Tina Ekhard, Anneke Otter, Tine Atsma, Jannie Bruinsma, Alie Boonstra, Marie Pijlman, Gre Bloemhof, ? Suurd, Jikke Jansma, Lieske de Jong, Iepke Brandenburg.