BIERUMA OOSTINGWEG

Van Hotel Tjaarda tot de Weversbuurt, Mildam

STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

DE BIERUMA OOSTINGWEG

Van hotel ‘Tjaarda’ via de ‘witte brug’ (over de Prinsenwijk) in ongeveer oostelijke richting tot het zuidelijk eindpunt van de “Marijkemuoiwei”, overgaand in de “Weversbuurt” van Mildam. Besluit naamgeving van 17 maart 1949.

De weg komt (zonder benaming), als onderdeel van de weg naar Katlijk, reeds voor op de gemeentekaart van Schotanus/Halma van 1718.

De familie Bieruma Oosting

De familie Bieruma Oosting woonde reeds meer dan 100 jaren op huize “Oranjestein” maar kwam oorspronkelijk uit Drachten. Als landeigenaren hadden vele leden een voortreffelijke naam, ook personen, die zeer op de voorgrond traden.

We noemen Mr. Jan Bieruma Oosting, grietman van Weststellingwerf (1850-1855), burgemeester van Leeuwarden (1871-1877), lid der Tweede Kamer; overleden te Oranjewoud op 24 juli 1885. In de familie kwamen ook rechters en advocaten voor. De eigendommen van de familie liggen voor een groot deel aan deze weg. Het buiten ‘Oranjestein’ is in 1841 door -Sjuwke Cats – moeder van Mr. Jan Bieruma Oosting gekocht van Mr. Lollius Adema. Deze kocht het buiten van Mr. van der Veen, kantonrechter (of eerst vrederechter) te Wolvega, deze had het in 1811 voor 13.000 goud francs gekocht van de Fransen in de domeinverkoop. Het huis was toen rentmeesterswoning en was tot 12 mei 1812 verhuurd aan de rentmeester der domeinen (voor de Fransen), Evert Semler. Het is mogelijk dat ‘Oranjestein’ oorspronkelijk het buiten ‘Oraniënstein’ is geweest dat door Albertine Agnes werd gebouwd.