Gegevens bouw

  • 1748

Nijskjirrich

Van 1794 tot 1895 wonen en werken de verschillende families Heida op dit adres. De Heida’s waren succesvolle boeren, die zich ook bezig hielden met ontginnen van land en met steken van turf.

De Heida’s waren bovendien goed in zaken doen. Dat kwam vooral door een rationele huwelijkspolitiek; een Heida zocht meestal een vrouw met geld. Dit geld bracht ook invloed. Ze maakten ook deel uit van het bestuur van Schoterland. Zo had Sipke Jans Heida o.a. zitting in de gemeenteraad.

Het grondbezit van de familie Heida in Brongerga was aanzienlijk. In het rood hun bezittingen in 1832.

Tijdlijn

1748

Bewoners uit de eerste jaren: 1749-1750: Tjibbe Gerrits, 1748-1752: Tjeerd Sammes, 1752-1753: Jeip Hanses, 1753-1758: Jouke Sjoerds, 1759-1768: wed. Jouke Sjoerds, 1768-1771: Helmig Douwes, Elizabet Sybes, 1771-1775: Homme Sijbes/Siebes, 1776-1794: Jan Jeips, veehouder

1794

In 1794 kochten Jan Sipkes Heida, boer en en zijn vrouw Saakjes Mientes het perceel en bouwden er de boerderij. Het geslacht Heida bleef bijna honderd jaar op de boerderij wonen en werken.

Succesvolle boeren

De Heida’s waren succesvolle boeren, die zich ook bezig hielden met ontginnen van land en met steken van turf. Ze waren succesvol in zaken doen. Dat kwam vooral door een rationele huwelijkspolitiek; een Heida zocht meestal een vrouw met geld. Dit geld bracht ook invloed. Ze maakten ook deel uit van het bestuur van Schoterland. Zo had Sipke Jans Heida zitting in de gemeenteraad. Verder hebben we nog de volgende benoemingen kunnen achterhalen: 21 april1813; Benoeming tot commissarissen pasteur der directe contributiën van de gehele gemeente wegens de dienst van 1814, Yntze Tjeerds Nijenhuis en Sipke Jans Heida. 12 December 1813; Yntze Tjeerds Nijenhuis en Sipke Jans Heida worden gecommitteerd om de kist of bus te openen (collecte voor kosten leger van de prins). Op 9 augustus 1815; Benoeming tot zitters voor de dienst van 1816, Yntze Tjeerds Nijenhuis, Sipke Jans Heida en Bonne Wiegers de Boer. Op 05 september 1816; Benoeming tot zitters voor de directe belastingen voor het jaar 1917, Yntze Tjeerds Nijenhuis, Sipke Jans Heida en Bonne Wiegers de Boer. Er zullen vast meer functies zijn geweest die de familie heeft bekleed in Schoterland. Ook hun grondbezit in Brongergea was aanzienlijk.

In … verschijnt er een mooi artikel in de Leeuwarder Courant, een interview met Johannes Heida (1924).

1860

In de periode 1860-1870 wordt de oude boerderij bewoond door Jan Jans Heida, veehouder en Yke Annes Heida Hoekstra. In 1862 wordt een geheel nieuwe boerderij gebouwd.

1882

Op 18 maart 1982 verkoop door Jan Romkema van de oude boerderij met land er achter en een dubbele woning tegen het Kombosch aan en het strookje grond.
1904

Publieke verkoping

Op 28 november en 12 december vind een publieke verkoping plaats van “de woning te Brongergea met aangebonden schuur, tuingrond en greidland aan de Kunstweg te Brongerga”

Kadastraal: Mildam sectie A nr. 735 en 786

Verkoper: Alle Sietses Eisma, veehouder wonende te Brongerga

Koper: Tjeerd IJntzes Nijenhuis, alleen perceel 2, tuingrond met schuur en greidland.

Koopsom: f 400,00 + f 81,00 voor overname

In 1905 emigreren veel Hollanders naar Canada. Onder hen ook Jantje Woudstra, zij vertrekt ook naar “Noord-Amerika”.
1916

Uitbreiding

Van 1912 tot 1929 wonen Bauke Jelles Woudstra, veehouder, -koopman en zijn vrouw Pietje Siebenga en de kinderen Jan, Martha en Douwe.

Zij breiden de woning uit met met een gang en een bergplaats, gebouwd door A. Zwaagstra, Mildam

1928

Uitbreiding

In 1939 wordt de woning uitgebreid met een keuken en bouwt L. de Jager zelf twee kippenhokken.

1928-1949 Lolke Baukes Woudstra, veehouder, -handelaar, Anke Stoker, Eelkje, Janke, Hendrik, Lutske, Broor.

Vader Lolke zat in veehandel en was veel ziek. Hendrik de oudste zoon runde de boerderij, terwijl moeder Woudstra het pension runde. De gasten sliepen in huis en op de zolder, terwijl de familie in de schuur sliep. De gasten waren hoofdzakelijk mensen op leeftijd.

Broor was thuis erg verwend en daardoor later moeilijk in actie te krijgen. Als Broor onderweg naar school moe werd, dan moest zuster Lutske hem dragen.

Broor was in de oorlog ondergedoken in Meppel en werd daar illegaal kok in een bejaardenhuis.

Dochter Lutske had in de oorlog verkering met een SS’er, gelegerd in Leeuwarden. Toen deze relatie uit raakte kreeg ze later verkering met G. Verheul.

Lutske hielp later onderduikers wegbrengen naar o.a. Bontebok en vervoerde geld en bonnen voor de ondergrondse.

1949

Oene Jager

Van 1949 tot 1953 wonen Oene Jager, eigenaar, zij vrouw Meintje Zwaagstra en hun drie zonen Jolle, Durk en Jan Hessel op de boerderij.

Uilke Wiebes de Jong was schoolvriend van Durk en Hessel Jager. Eén van hun creativiteitten kon vader Oene Jager niet zo waarderen. Dat was toen het drietal rode dakpannen tot poeder vermaalde en dit met witte verf mengde. Daarmee werd de schuur van een nieuwe kleur voorzien.

1953

Van 1953 tot 1956 huren Koop Talen en zijn vrouw Geertje Dijkstra en hun kinderen Reinder en Wiepkje.

Van 1956 tot 1958 huren en wonen Albert Zwolle, Grietje de Vries en de kinderen Nieske, Thijs, Jennie er.

1958

In 1958 kopen Jan Koning en zijn vrouw T. de Vries de boerderij. Zoon Jan wordt er geboren.

Beppe Hasseltje Koning-van der Veen nam bij storm een Berenburgje, omdat ze bang was dat het dak er af zou waaien. Dit hielp om de angst te beheersen. Beppe was nogal zwaarmoedig. Toen ze aan de Bieruma Oostingweg 15 woonde, logeerde ze regelmatig een paar weken bij haar zoon Jan, tot ze weer uit de depressie kwam. Meestal na een week of zes gaf ze aan er wel weer tegen te kunnen en ging weer naar huis. Tot ze het op een dag niet meer zag zitten en zich op hoge leeftijd achter het huis in een sloot verdronk. Haar brilletje had ze netjes op de hekpaal gelegd, voordat ze het water in ging. Jan Sträter, chauffeur bij Ruurd Hoeksma en Jan Koning hebben haar uit het water gehaald. Ze kwamen helaas te laat.

 

Volgens Sara Stoelwinder had Jan Koning een speciaal gevoel voor humor. Ze vertelt, dat de kinderen op weg naar school langs de boerderij van Koning liepen. Op een dag hield Koning de kinderen staande en vertelde hen dat hij ’s morgens de juffrouw had gesproken en die had hem verteld, dat er die dag geen school was. Dat kwam volgens hem goed uit, want dan konden ze hem mooi helpen met hooien. Dat was niet aan dovemans oren gezegd, met als gevolg: De kinderen hielpen de hele dag in het hooi en gingen niet naar school. Maar… in de loop van de middag kwam de schooljuffrouw naar de Marijke Muoiwei met de vraag, waarom de kinderen niet op school waren verschenen. Het bleef een mooie dag voor de kinderen, maar hoe het met Koning afliep…??

Op 14 oktober 1980 heeft Jan Koning ‘zich zelf te kort gedaan’. Een aantal jaren later – in 1982 – verhuist frou Koning met haar zoon Jan naar de Heidelaan.

1984

Seks in de boerderij!

In 1984 koop Johannes A. Maas de boerderij. Maas woonde samen met een ‘vrouwtje van plezier’ en samen exploiteerden de de ‘seksboerderij’.
1989

Twee nieuwe woningen

Willem Beerda koopt de boerderij van Maas met de bedoeling er twee woningen te bouwen. Maar de gemeente wilde hieraan niet meewerken. Imke Bron verhuisde in 1975 van de Marijkemuoiwei 15 naar de Knipe, i.v.m. de verkoop van nr. 15 aan Willem Beerda. Daar raakte hij bevriend met zijn buurjongen Bert Schaap. Toen Imke Bron 21 jaar was heeft hij samen met Bert Schaap, onder ’t genot van een borrel, nr. 5 en 5a van Willem Beerda gekocht. In 1989 is Imke er samen met zijn vrouw Geertje Heida gaan wonen. Hun kinderen Niels en Iris worden er geboren.

Beerda had al meerdere keren getracht vergunning te krijgen om hier twee woningen te bouwen, maar steeds zonder resultaat. Dit is de heren Bron en Schaap wel gelukt, in 2004 wordt de boerderij gesloopt, ze verplaatsten hun autosloperij naar Joure en betrekken in 2005 hun nieuwe woningen: 5a en 5b.

. . .

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.