STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

IN ORANJEWOUD IS GISTER HUMMELHONK GEOPEND

“Een modern gebouw, apart van vorm en bovendien prachtig gelegen” aldus de verslaggever van Friese Koerier van 17 augustus 1960.

Kleuterschool Hummelhonk was gevestigd in de Brouwerslaan. De kleuterschool in 1985 opgegaan in de Albertine Agnesschool.

(Van een onzer verslaggevers)

Voor de kinderen van Oranjewoud en Oudeschoot

ORANJEWOUD – Aan de Brouwerslaan is een mooie kleuterschool verrezen, bestemd voor kinderen van Oranjewoud en Oudeschoot. De wel originele naam ‘Hummelhonk’ is de vrucht van een prijsvraag onder leden Volksonderwijs en ten slotte moest met nog tot combinatie van twee inzendingen overgaan. Gemeentewerken stond bij het ontwerpen voor een vrij moeilijke opgaaf, omdat het aanwezige terrein ondiep is. Toch is er een alleszins aanvaardbare oplossing uit de bus gekomen: een modern gebouw, apart van vorm, aan de zonnekant gelegen tegen een vraaie boomwal, een natuurlijke afscheiding. School en entourage harmoniëren volkomen met de omgeving. Gistermiddag is deze nieuwe inrichting door burgemeester Kuperus officieel geopend in tegenwoordigheid van vele belangstellenden.
In Oranjewoud werd gistermiddag een nieuwe kleuterschool in gebruik genomen. Hier een gedeelte van dit zeer moderne gebouw, geheel aangepast aan de jongste inzichten omtrent de eisen, welke kleuters aan hun scholen mogen stellen. (aldus bijschrift Friese Koerier)

Het lint en de sleutel

In de serre-zaal van Tropenfauna kwamen bijeen B. en W. van Heerenveen enige raadsleden, besturen van de afdelingen Oranjewoud en Oudeschoot van Volksonderwijs, hoofden en oudercommissies der lagere scholen uit beide dorpen, afgevaardigden en andere organisaties, personeelsleden van de beide openbare kleuterscholen en de Katholieke kleuterschool te Heerenveen, de staf van Gemeentewerken, aannemers enz.

Burgemeester Kuperus schetste in korte trekken de voorgeschiedenis, nadat in december 1957 de besturen van Volksonderwijs een verzoek aan de raad hadden gericht om een kleuterschool te stichten. In januari besloot de raad reeds tot de stichting. Daarna moest de normale hiërarchieke weg worden gegaan, wat betrekkelijk vlot verliep. Echte zou men nog niet zo vlug klaar zijn geweest, wanneer de Boerenleenbank tegen het door het Rijk verlangde rentegamma niet de nodige gelden had willen lenen. Een rentepercentage lager dan normaal, doch het bestuur heeft tot deze lening in het belang van het kleuteronderwijs in deze streek. Spreker dankte daarvoor hartelijk.

Dit is de vijfde nieuwe openbare kleuterschool, die kan worden geopend en er zullen nog meer moeten komen. Want wij hebben te zorgen dat de peuters spelenderwijs onderwijs krijgen in goede lokalen onder verantwoorde leiding.

Spreker zeide, blij te zijn dan de hummels nu naar “Hummelhonk” kunnen gaan. Onder het uitspreken van de wens, dat deze school aan de verwachtingen zal mogen voldoen, verklaarde hij de inrichting voor geopend.

Burgemeester Kuperus van Heerenveen mocht de school officieel het eerst betreden. Trijntje Strampel uit Oranjewoud bood hem daar de schaar aan.

Vervolgens begaven de genodigden zich naar de nieuwe school, waar al heel wat volk te hoop was gelopen. Voor de nogal zware ingangspoort had men het gebruikelijk linkt gespannen en de kleine feestelijk opgedirkte Trijntje Strampel uit Oranjewoud stond er te wachten met de schaar op het kussen. Ze keek verwonderd toe hoe een vriendelijke vreemde meneer de schaar snapte en het lint doormidden knipte. De weg was nog niet helemaal vrij. Want daar stond nog voor de deur Karstje Uilkje Brouwer uit Oudeschoot met een kartonnen kereltje op d’r buik, die op zijn de buik de kreet aanhief: “Hoera ús skoalle is klear”! Die leverde de sleutel en zo kon de burgemeester de school daadwerkelijk openen en noden om binnen te komen.

Deze school bestaat uit twee “units”, waarvan velen nog nooit hadden gehoord, maar van deskundige zijde werd medegedeeld dat een unit is een lokaal met bijbehoren. De units staan naast elkaar en elk lokaal (tegelijk speel-werklokaal) heeft zijn eigen ingang, eigen hal, toiletten en garderobe. Er is nog ruimte om een derde unit bij de plaatsen, wanneer dat wegens stijging van het leerlingental nodig mocht blijken, maar daar is voorlopig nog geen kans op.

In het centrum van het gebouw ligt de personeelskamer met bijbehordende keuken, toilet en magazijn. Aan de zuidwestkant (zonnekant waar ook de hoge ramen zijn!) een ruim betegeld terras met windschotten, zodat bij mooi weer daar ook kan worden gewerkt. Dan ligt er nog een verrukkelijke zandbak. Het geheel wordt afgesloten door een mooie boswal, die nu parelde van de rode lijsterbessen. Wanneer de beplanting ook klaar en uitgegroeid is, zal het een vraag geheel worden.

De lokalen zijn met veel smaak ingericht. Men vind er al die aardige attributen, die met tegenwoordig in iedere nieuwe kleuterschool weer kan bewonderen. Alles is op het jonge kind en zijn fantasie afgestemd; zelfs op de gordijnen zijn sprookjes afgebeeld.

Overal is gasverwarming en een zeer decoratieve verlichting aangebracht. Voor het geheel verdienen ontwerpers en bouwers een compliment.

Dank en gelukwensen

De burgemeester dankte – teruggekeerd in Tropenauna – de directeur van Gemeentewerken, de heer ir. h. Baars, en zijn ambtenaren Drenth, Wapstra en De Vries voor het ontwerp en het toezicht, en ook de firma’s,die alles zo keurig hebben afgewerkt. Spr. zeide o.m. in mej. Maaren, de tijdelijke leidster, het volste vertrouwen te stellen. Voor haar, zowel als voor de kleuters moet het prettig zijn in deze mooie school te mogen werken.

Mevr. De Jong wenste geluk namens de vrouwenvereniging Oudeschoot, die zoveel werk voor deze school heeft gedaan, en bood een electrische klok aan.

Mevr. Woortman voerde het woord voor de oudercommissie der school Oranjewoud eveneens een electrische klok aanbiedend. (Beide lokalen kunnen dus een krijgen).

De heer J. Brandsma, hoofd der school Oranjewoud, bracht de gelukwensen over van Volksonderwijs, een geschenk toezeggende in overleg met de leidster. Deze spreker drong aan op bouw van meer woningwetwoningen in dit gebied. Hier komen nogal wat gepensioneerden en renteniers te wonen. Wij moeten hier meer jonge gezinnen hebben. Het leerlingental van de school daalt. Deze tendens mag zich niet voortzetten. Dat zal evenmin in het belang van de lagere als van de kleuterschool zijn.

De heer W. van der Wijk, hoofd te Oudeschoot feliciteerde namens Volksonderwijs aldaar en wees ook op het grote belang van deze school voor de ouders, die hun hummels vertrouwd en veilig kunnen achten. Tevens vertegenwoordigde hij de afdeling Heerenveen Ned. Onderwijzersvereniging.

Mej. Maaren zei zeer blij met de benoeming te zijn, al is die dan ook tijdelijk. Zij hoopte van de school een gezellig iets te kunnen maken en dat de ouders in haar niet teleurgesteld zullen worden.

De heer G. van Delden uit Heerenveen sprak namens de afd. Heerenveen van Volksonderwijs en namens de federatie Friesland van die organisatie. Hij dankte o.m. de afdelingen Oranjewoud en Oudeschoot, die hard voor deze school hebben gewerkt en neeg ook naar het gemeentebestuur voor de welwillendheid waarmee het steeds tegenover het onderwijs staat. Spr. drong er op aan nog meer te werken, opdat aanstelling van een tweede kracht spoedig nodig zal zijn.

De heer ir. H. Baars, directeur van Gemeentewerken, zeide, dat men op zijn bureau met plezier aan dit ontwerp en de uitvoering heeft gewerkt. Het is weer eens iets anders dan al die woningwetwoningen. Er is steeds tussen alle medewerkers een uitstekende samenwerking geweest.

De burgemeester beantwoordde alle sprekers afzonderlijk en zeide in zijn slotwoord te hopen, dat de kleuters in hun latere leven steeds met veel genoegen aan het bezoek aan deze school zullen terugdenken.

Foto album

Hummels op vier wielen naar Honk. Wat een feest!

De bijzondere dienstverlening – een haal- en brengservice – in de 60-er jaren aan de hummels die van veraf kwamen in de Friese Koerier van 9 december 1961

Je lijkt een bevoorrecht mens, als je, hoewel nog maar een kleuter zijnde, al met een eigen chauffeur naar huis en naar school wordt gebracht. Toch zijn er meer van die bevoorrechte mensjes: een heleboel zelfs en ze worden dagelijks naar openbare kleuterschool Hummelhonk te Oranjewoud gereden. Deze zeldzame behandeling danken de jongens en meisjes aan de afdeling van Volksonderwijs te Oranjewoud en Oudeschoot, die ruim een jaar geleden voorzagen in de aanschaf van een kleine auto om de verst wegkomende kleuters in de gelegenheid te stellen de kleuterschool te bezoeken.

Zonder die auto – het systeem werkt nu een jaar – had Hummelhonk waarschijnlijk geen tweede leidster kunnen aanstellen en daarvan waren dan ook kleuters in de onmiddellijke omgeving van de school de dupe geworden. Dit leuke intitiatief betekent ondertussen voor de ouders een wekelijkse uitgave van f 1,25 buiten het schoolgeld om. De auto kon destijds aangeschaft worden dankzij een renteloos voorschot van de Boerenleenbank en bijdragen naar draagkracht van de belanghebbenden. Vier maal daags maakt he busje twee ritten heen en terug naar Oudeschoot en de verste uithoeken van Oranjewoud.

Als chauffeuse treedt de moeder van een der kleuters, mevrouw H. Roffel op, die haar kostbare vracht van en naar de vaste stopplaatsen brengt, waarna de verantwoordelijkheid over het jonge volkje weer overgaat op hun eigen moeders. Mevrouw Roffel verricht deze taxi-diensten vanaf de zomervacantie. Daarvoor zorgen de beide leidsters voor het vervoer, maar van inspectiezijde bleek men daar bezwaar te moeten maken.

Het autootje heeft intussen al meer dan 12.000 km gelopen en de kinderen wensen niet anders. Volksonderwijs vraag zich echter af, wie na februari achter het stuur moet zitten want de tegenwoordige chauffeuse zal haar vrijwel belangeloze werk dan moeten beëindigen. Of moet Honk het dan zonder verstwegkomende hummels doen?