STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

JAARVERSLAG

Hieronder het jaarverslag van de stichting “Oranjewoud Historie”

Vooraf

Het jaarverslag van de stichting “Oranjewoud Historie” omvat een overzicht van activiteiten en werkzaamheden van het bestuur van de stichting “Oranjewoud Historie”.

Het jaar 2019 stond in het teken van de oprichting van de stichting. In feite een voorzetting van de opgeheven stichting “Brongergea op de Kaert”.

Eind 2018 heeft het bestuur van stichting “Brongergea op de Kaert” geconcludeerd dat in principe in de jaren vanaf 2010 de doelstelling gehaald is. Dus werd besloten de stichting “Brongergea op de Kaert” op te heffen en over te gaan in de nieuwe stichting “Oranjewoud Historie”

De stichting “Oranjewoud Historie” is statutair opgericht op 30 januari 2019.

 

Namens het bestuur van de stichting “Oranjewoud Historie”,

Jacob Drost (secretaris)

Oranjewoud, oktober 2020

1. Organisatie

Het bestuur van de stichting “Oranjewoud Historie” is als volgt samengesteld:

 • De heer J. de Jong (voorzitter)
 • De heer J.D. Drost (secretaris)
 • Mevrouw A. Liemburg-Kramer (penningmeester)
 • De heer A. Liemburg (bestuurslid)
 • De heer J.W. van der Zee (bestuurslid)

 

 

Mevrouw A. Liemburg-Kramer en de heren de Jong en Liemburg zijn overgegaan van de stichting “Brongergea op de Kaert” naar de nieuwe stichting “Historie Oranjewoud”, de heren van der Zee en Drost zijn als nieuwe bestuursleden toegevoegd.

Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd. In de vergadering van 30 januari 2019 zijn de statuten van de stichting “Oranjewoud Historie”, in bijzijn van de notaris, ondertekend.

De meest besproken agendapunten waren voornamelijk de te onderzoeken onderwerpen, waarin gekozen werd voor het project Heidelaan, de website en de ANBI aanvraag.

 

 

2. De Statuten en Kamer van Koophandel

De statuten

Zoals in de inleiding genoemd, zijn de statuten door notarissen Hoekstra en Partners te Groningen op 30 januari 2019 opgesteld. In de statuten is de volgende doelstelling vastgelegd:

 • Het onderzoeken en beschrijven van de historie van het dorp Oranjewoud en nabije omgeving, met haar bewoners en hun bezigheden en
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenaanstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

En met bovenstaande doelstelling is het bestuur van stichting “Oranjewoud Historie” voortvarend aan de slag gegaan.

 

Kamer van Koophandel

In navolging van het laten opstellen van de statuten is de stichting ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73852473.

 

3. De website

Het bestuur is in 2019 actief geweest om voor de stichting “Oranjewoud Historie” een website in de lucht te krijgen. Deze website is, naast bekendheid van de stichting, ook nodig voor het aanvragen van de ANBI status. Eén van de bestuursleden heeft zich hiermee bezig gehouden. Het realiseren hiervan is nog niet gelukt in 2019. De verwachting is dat dit in 2020 geregeld is.

 

4. ANBI-aanvraag

Voor het benaderen van mogelijke sponsoren, is het noodzakelijk dat de stichting “Oranjewoud Historie” via de belastingdienst een ANBI status verkrijgt. Hierop afgestemd, (zie volgnr. 3) moet via de nog te realiseren website een aantal zaken van de stichting openbaar zijn, o.a. beleidsplan en jaarverslagen. Inmiddels is het beleidsplan opgesteld.

Dus de ANBI aanvraag wordt afgestemd op de ontwikkeling van de website.

 

5. Stand van zaken m.b.t. het historisch onderzoek

In 2019 heeft het onderzoek zich voornamelijk toe gespitst op de bewoners van de Heidelaan.

Wekelijks werd door één van de bestuursleden een bezoek  gebracht aan het gemeente archief. Hiermee is een bewonerslijst opgesteld vanaf 1860. Daarnaast zijn gegevens verzameld zoals bouwaanvragen en bijbehorende tekeningen. Ook hebben er interviews met (oud-)bewoners plaats gevonden.

De bedoeling is tot het samenstellen van een boekje over de Heidelaan.

 

6. Financieel overzicht

De stichting “Oranjewoud Historie” is gestart met het saldo, vrijgekomen uit de kas van de opgeheven stichting Brongergea op de Kaert.

Op het einde van het jaar 2019 is door de penningmeester het jaaroverzicht opgesteld.

De uitgaven in 2019 bestaan voornamelijk uit:

 • Bankkosten
 • Notariskosten
 • Kamer van Koophandel
 • Archiefkosten middels een Cloud abonnement

Eindstand in kas 2019

Rekening courant: € 611,52

Bedrijfsspaarrekening: € 4.561,33

 

7. Communicatie en PR

In 2019 heeft, naar aanleiding van de oprichting van de stichting “Oranjewoud Historie”, een interview plaats gevonden met een verslaggever van de dorpskrant De Wâldknyn”. Dit blad verschijnt vier keer per jaar, speciaal  voor leden van Plaatselijk Belang Oranjewoud.