STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

IJSCLUB ORANJEWOUD

Op 7 januari 1929 kwamen een aantal inwoners van Oranjewoud bij elkaar in Hotel Weener, met het plan een ijsclub op te richten. Onder wie de heren Tette Hosper en Siebren Watzes Hepkema en 27 andere belangstellenden.

Schoolhoofd wordt voorzitter IJsclub Oranjewoud

Auke Waterlander, toenmalig hoofd van de school in Oranjewoud, nam bereidwillig het voorzitterschap van de IJsclub Oranjewoud waar.

Na een korte inleiding over het doel der vergadering werd het woord aan de aanwezigen gegeven. Verschillende sprekers voerden het woord, waarvan de hoofdzaak hierop neerkwam: ’t Is in het belang van onze kinderen dat deze een veilige plaats hebben, waar ze de mooie “schaatsenrijdersport” kunnen beoefenen. Hepkema vertelde, dat Tjitte Koopmans belangeloos zijn eigendom “De Petgaten”, tot wederopzegging,  aan de op te richten ijsclub wilde afstaan. Deze mededeling werd met grote instemming begroet.

Daarna werd met algemene stemmen besloten een ijsclub op te richten, die de naam “Oranjewoud” zal dragen. Als voorlopig bestuur werden aangewezen de heren: Auke Waterlander, Siebren W. Hepkema, Nanne Hornstra,  Wieger W. de Boer,  Anne H. Hoekstra. Als baancommissarissen worden aan het bestuur toegevoegd de heren: Gerben J. Brouwer en Tette Hosper. (Deze bestuursleden evenals  Koopmans waren allen lid van “De Heidebloem”).

De Petgaten – “Waar onze kinderen een veilige plaats hebben, waar ze de mooie “schaatsenrijdersport” kunnen beoefenen”.
De ijsbaan in de strenge winter van december 1963

Contributie: één gulden per jaar

De gehuwde arbeiders kunnen met 50 cent volstaan.

De jonge vereniging ontvangt meteen een gift van 10 gulden van Wieger W. de Boer, waarvoor deze een warm applaus van de vergadering krijgt. Voorgesteld wordt de contributie direct te innen. Nanne Hornstra wordt als voorlopige penningmeester aangewezen, die meteen overgaat tot contributie-inning. Besloten wordt om zo snel mogelijk te beginnen, op de 9e januari, met een hardrijderij voor kinderen van de school te Oranjewoud in 8 klassen. Met algemene stemmen werd Tjitte Koopmans benoemd tot erelid der vereniging.

De eerste voorzitter was Anne Waterlander, meester Waterlander. De traditie is, nog steeds, dat de eerste wedstrijden, die in een schaatsseizoen worden georganiseerd voor de leerlingen van de Albertine Agnesschool zijn. Het is best mogelijk dat deze traditie op zijn voorspraak ontstaan is.

Kunstschilder Thomas Russchen maakt dit schilderij tgv het 40-jarig bestaan van de ijsclub.

Tot de jaren zestig, van de vorige eeuw, was er geen vast onderkomen bij de baan. Begin jaren zestig werd in eerste instantie een oude autobus als onderkomen gebruikt. Uit het jaarverslag van de secretaris van IJsclub Oranjewoud seizoen 1962/1963: “De winter (ijsbaan open) van 7 december 1962 tot 2 maart 1963. Gelukkig kon deze lange winter onderdak bij de baan worden gevonden voor de kaartverkoop en de geluidsinstallatie, dankzij de medewerking van de heer Ruurd Hoeksma. Een zijner bussen werd n.l. als zodanig ingericht, doch in de toekomst zal hierin moeten worden voorzien. Enkele dames van bestuursleden t.w. Mw. Faber en Mw. Sleiffer waren reeds zodanig als corveester, snoepverkoopsters en koffiezetsters ingewerkt, dat zij vast met enige weemoed afscheid hebben genomen van de winter.”

In december 1963 werd met behulp van vele vrijwilligers een houten gebouw neergezet. En deze heeft hier tot 1996 gestaan. In verband met de verdubbeling van de rijksweg tot autosnelweg, is helaas het gebouw gesloopt en de ijsbaan gedempt.

De baan was niet breed, ongeveer 50 meter, maar wel 250 meter lang. Niet geschikt voor marathonwedstrijden maar wel voor kortebaan wedstrijden. Bekende schaatsers en schaatssters hebben bij de start van hun carrière hier wedstrijden gereden. Onder andere Hilbert van der Duim en Yep Kramer.

Over de verdubbeling van de rijksweg werd al meerdere jaren gesproken en de verenging wist dat er ooit een andere locatie moest komen. Om dat financieel mogelijk te maken, werd vanaf de jaren zeventig in de zomermaanden het ijsclubgebouw als vakantiehuis aan gasten  uit de randstad verhuurd. Soms wel voor vier maanden. Van die opbrengsten plukt de ijsclub nog steeds de vruchten. Andere in het dorp bekende acties om aan geld, voor bijvoorbeeld een nieuwe ijsveegmachine te komen, was bijvoorbeeld de WC-papier actie. In het dorp beter bekend als de ‘SKYTPAPIER-AKSJE’. Maar ook de verkoopactie van lucifersdoosjes is bekend.

In die tijd was het ledenaantal gegroeid tot bijna 1000 leden. De IJsclub Oranjewoud was toen één van de grootste verenigingen van Friesland, met in de wintermaanden de bekende en populaire feestavonden, met toneel en muziek. Op het hoogtepunt, in de jaren tachtig, werden elke winter drie feestavonden die tot de laatste plaats bezet waren!!

De nieuwe ijsbaan

De ijsbaan werd in 1996 gedempt om plaats te maken voor de verbreding van de snelweg. Maar toen de oude ijsbaan onder de A-32 verdwenen was, begon een spannende tijd voor de vereniging.

Na jaren moeizaam overleg met de Gemeente Heerenveen, dat ongeveer 5 jaar zou duren, kwam er in 2001 een nieuwe ijsbaan aan de Cissy van Marxveldtlaan. Een prachtige en gezellige baan met een eilandje in het midden, waarvan de meest zuidwestelijke punt de oude ijsbaan nog net overlapt.

En net zoals dat meer dan een halve eeuw eerder werd gedaan, werd met vereende krachten in 2019 een prachtig clubgebouw gerealiseerd.

In februari 2021 kon er eindelijk weer volop worden geschaatst

Foto album